Sign In Forgot Password

Shemos

12/28/2018 12:35:15 PM

Dec28

 

באר עיון הפרשה__________________________
ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו ]שמות ד' ג'[
וראיתי בספר דרך שיחה שהקשו למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האיך היה מותר
למשה רבינו לנוס מפני הנחש,הלא היה עומד בפני ה',וקיי"ל דמי שעומד...Read more...

Be'er Mayim Chaim

06/14/2017 01:53:33 PM

Jun14

HaRav Yoir Adler

Emor

והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה וגו' ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת וגו' [ויקרא כ"ג י"ח-י"ט] הנה האחרונים מקשים קושיא גדולה וחזקה,דעי' בירושלמי [בפ"ד דר"ה הלכה ח'] "בכל הקרבנות כתיב חטא,ובעצרת אין כתיב חטא ,אמר להן הקב"ה מכיון שקבלתם עול...Read more...

Wed, December 1 2021 27 Kislev 5782